Jeg løser opgaver indenfor alle byplanlægningens forskellige aspekter, fra udformning af byrum, gaderum og mindre bebyggelsesplaner, over omdannelsesplaner og sitemasterplaner til udviklingsstrategier for større geografiske områder, planstrategier og kommuneplaner.

Opgaverne spænder fra udformningen af de fysiske og trafikale forhold til inddragelsesprocesser med aktører og brugere, som udarbejdelsen af større samlede planer indebærer.

Rådgivning handler om tillid. Jeg mener derfor at en tæt og klar dialog med kunden, er grundlaget for et vellykket samarbejde.

Om

Jeg har gennem mere end 20 år arbejdet som byplankonsulent for staten, kommuner og private bygherrer. Det har været med opgaver inden for kommune- og lokalplanlægning, helhedsplaner og masterplaner, detailhandelsplanlægning, klimatilpasningsplaner, statslige vejledninger og analyser, bolig og bosætningsstrategier samt foredrag og mødefacilitering.

Siden 2020 har jeg haft eget firma – Peer Frank Byplanlægning.

Før det har jeg været chef og projektleder i Niras, chefkonsulent hos Dansk bygningsarv nu Bark rådgivning og  konsulent hos Dybbro og Haastrup.

Sideløbende med det har jeg bl.a. været censor på Aalborg universitet og gennem 10 år været ekstern lektor på DTU, hvor jeg årligt har lavet et tre ugers kursus i byplanlægning.

Jeg er formand for Foreningen af Byplanlæggere (FAB) og har i en årrække siddet i den jury, der årligt uddeler byplanprisen.

Projekter

Jeg har udarbejdet projekter i langt de fleste østdanske kommuner her i blandt Ballerup, Egedal, Odsherred, Halsnæs, Rudersdal, Lyngby Taarbæk, København, Helsingør, Albertslund og Dragør.

Opgavetyperne omfatter lokalplaner, kommuneplaner, helhedsplaner, masterplaner, bebyggelsesplaner, klimatilpasningsplaner og andre planer med fysisk eller strategisk indhold.

Rammelokalplan for Nærum

Lokalplanen har til formål at regulere områdets anvendelse, byggeriets omfang og placering, trafik samt ubebyggede arealer. Der kan ikke bygges lokalplanpligtigt byggeri efter lokalplanen, men der skal tilvejebringes en supplerende lokalplan, hvis der skal opføres større byggerier. Hovedtanken i lokalplanen har været at sikre en rygrad gennem området, som skal anvendes af cykler og gående. Bebyggelsen i området skal orientere sig mod rygraden.

Lokalplanen dækkede et større område i det centrale Nærum. De eksisterende bygninger havde tidliggere indeholdt nogle ældre virksomheder, som var planlagt solgt til andet formål.

Hovedformålet med planen var, at skabe en ny forbindelse gennem det gamle erhvervsområde – en ny såkaldt rygrad. Parkeringen skal vejbetjenes fra de omkringliggende veje og foregå bag bygningerne ved den nye forbindelse.

Skitse til erhvervsområde nord i Dragør

I forbindelse med planlægningen af et nyt erhvervsområde i Dragør, er der udarbejdet skitser, der skal danne baggund for områdets disponering. Området ligger syd for Københavns Lufthavn og er der kraftigt støjpåvirket fra lufthavnen. De fremtidige virksomheder i området må derfor ikke være følsomme overfor støj. Af samme grund må der ikke udlægges opholdsarealer i forbindelse med erhvervsområdet. Erhvervsområdet er en udvidelse af et eksisterende erhvervsområde. Der har derfor været lagt særlig vægt områdets arkitektoniske og trafikale sammenhæng med det eksisterende område.

Volumenstudie i Nærum

Rudersdal Kommune har udarbejdet en rammelokalplan for Nærum Erhvervsområde. Hovedtanken i lokalplanen har været at sikre en rygrad gennem området, som skal anvendes af cykler og gående. Bebyggelsen i området skal orientere sig mod rygraden.
I volumenstudiet er der vist et eksempel på hvordan området kan udbygges efter rammelokalplanens principper.

Bevarende lokalplan for Hellebæk

Lokalplanen har til formål at fastholde miljøet omkring det gamle industriområde i Hellebæk. Hellebæk opstod efter opførelsen af Kronborg i 1500-tallet. Områdets beliggenhed skabte mulighed for at udnytte vandkraften til den spirende våbenindustri.

Lokalplanen har til formål at bevare den særlige karrakter, med de historiske hue, beplantningen og de vandmøller, der er beliggende i området. Lokalplanen byggede videre på de SAVE registreringer, der var blevet udarbejdet af bebyggelsen i området. Lokalplanen opdelte område i 4 dele, med hver deres rumlige karaktertræk. Bebyggelsen blev opdelt i 7 forskellige typologier, som hver havde deres særegne arkitektur.

Lokalplan for Anholt Bryghus

Anholt Bryghus er et nyt mikrobryggeri på Anholt, der er indrettet i den gamle havnemesters bolig.

Lokalplanen skulle skabe det planlægningsmæssige grundlag for etablering af bryggeriet. Med placeringen centralt på Anholt var det særlig vigtigt at bryggeriet blev indrettet med respekt for den gamle havnemesters bolig.

Kontakt

Peer Frank
Dronningensgade 73B
1420 Kbh. K
Peer@Peerfrank.dk
60 11 42 75